050-4042761 info@manjeet.nl

Privay: hoe ga ik hiermee om?

Als zorgverlener heb ik ,Praktijk Manjeet, een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Persoonlijke en medische gegevens worden door mij zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Dossiervorming

Voor de volledigheid van de behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is wettelijk vastgesteld en staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het dossier bevat onder meer aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen als ook aanvullende gegevens welke noodzakelijk zijn.

Indien de behandelend therapeut het noodzakelijk acht worden er, na expliciete toestemming van de cliënt, aanvullende gegevens opgevraagd bij andere zorgverleners zoals een huisarts, specialist of fysiotherapeut.

Gegevens welke staan vermeld in het dossier kunnen tevens worden gebruikt:

  • om, met expliciete toestemming van de cliënt, andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener
  • bij waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • voor de financiële administratie en het opmaken van een factuur.

Wanneer ik om andere redenen gebruik zou willen maken van cliënt gegevens, ben ik wettelijk verplicht hiervoor eerst expliciete toestemming van de betreffende cliënt te vragen.

Bewaartermijn

Gegevens welke zijn opgenomen in het cliëntendossier blijven, zoals vastgelegd in de wet op de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Bescherming van Cliëntgegevens

Ik ga uiterst zorgvuldig om met het cliëntendossier. Het beschermen van het cliëntendossier behoort hier ook bij. Wat binnen mijn mogelijkheid en kennis ligt, zal ik gebruiken om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Indien er onverhoopt een criminele inbreuk op de opgeslagen gegevens heeft plaatsgevonden, ben ik wettelijk verplicht hier melding van de maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De zorgnota

Op de zorgnota, die u van mij ontvangt, staan gegevens die voor de zorgverzekeraar noodzakelijk zijn voor declaratie van de zorgnota. Ik ben verplicht de onderstaande gegevens op de zorgnota te vermelden:

  • naam cliënt, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de gegeven therapievorm
  • de prestatiecode van de betreffende therapie
  • de kosten van het consult

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op.